Nasal Gel
4 drugs
Rinosin

Naphazoline 0.125%, chlorpheniramine 0.5%

Vibrocil

Phenylephrine 0.25%, dimethindene 0.025%

Einosin

Naphazoline 0.125%, chlorpheniramine 0.5%

Vibrocil Decongestant

Phenylephrine 0.25%, dimethindene 0.025%