Ego Pharma
1 drug
Egozite

ZnO, chamomile, Propyl & Methyl paraben (50gm)