Egytain group
1 drug
Tazaro

Tazarotene 0.1% (15 gm)