Fresenius
19 drugs
Ketosteril

Lysine 105mg, calcium 50mg, histidine 38mg, tryptophan 23mg,threonine 53mg, ...

Dopamine fresenius 200mg/5ml

Dobutamine 200mg

Soluvit n infusion

Glycine 300mg, vit b7 60mcg, vit b5 15mg, vit b2 3.6mg, methyl parahydroxybenzoate ...

Aminoven 10%

Amino acid 10%

Intralipid 10% i.v. fat emulsion

Egg yolk phospholipids 1.2%, soybean oil 10%, glycerin 2.25%

Intralipid 20% i.v. fat emulsion

Egg yolk phospholipids 1.2%, soybean oim 20%, glycerin 2.25%

Haes steril 6%

Hydroxyethyl starch 6%

Dipeptiven 20%

L alanine 8.2g, l gluamine 13.46g

Kemocarb 150mg/15ml

Carboplatin 150mg

Kemocarb 450mg/45ml

Carboplatin 450mg

Dobutamine 250 mg

Dobutamine 250 mg./20 ml.

Propofol 1%

Propofol 1% I.V.