LyoMark
1 drug
Somatostatin

Somatostatin 4 i.u./vial