Med natural
3 drugs
Dia tone

Vit b7 , vit b5 , vit b2 , vitb6 , vit b3 , choline, vit b1 , vit b12, folic ...

Protokids

Vit b2 3mg, vit d3 400i.u., whey protein concentrate 100mg, vit b6 5mg, vit ...

Peotokids plus

Bee propolis 50mg, vit b2 1.5mg, vit d3 400i.u., mg carbonate 59mg, whey protein ...