Ph ton
1 drug
Pharmaton

Vit b7 150mcg, magnesium 10mg, vit b2 1.6mg, vit d3 200i.u., manganese 2.5mg, ...